måndag 23 maj 2016

kronologi över PT turerna i vapendirektivet och licenshaveriet.

 2012 mars 22  Regeringen beslutar om att en särskild utredare skall se över vapenlagen. SOU2013:7

2013 Januari 31 SOU2013:7 presenteras. Den är skriven av Doris Högne Rydheim och P Thorsell har varit med. Den tar fasta på att man måste vara mycket mer restriktiv kring B7 vapen (Semiautomatiska vapen som liknar militära vapen) Det som används inom Dynamiskt sportskytte.

2014 april 3 SOU2013:7 sågas. Man inför inte restriktionerna kring semiautomatiska gevär såsom Doris och P Thorsell föreslagit.
lagrådsremissen tar endast upp auktorisationsförfarandet som är föreslaget i SOUn (när det gäller åtgärder mot lagligt ägande. straffskärpningarna för illegala vapen välkomnas) och detta för att skapa en mer rättssäker licens prövnings process i landet.

2014 april 28
En av många domar där polismyndigheten förlorar när man nekar licens på ett B7 vapen. hittills är antalet uppe i 18 förlorade och en vunnen dom. Trots detta menar P Thorsell fortfarande att rättsläget inte är utrett. Domen kan läsas för att förstå argumentationen PT använder.

2014 maj 07 det blir en proposition som bygger på SOU2013:7 i den föreslås: Auktorisationen.
Det nya systemet innebär att endast de sammanslutningar som är auktoriserade eller anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för tillstånd till innehav av vapen. Tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte ska utövas av den nya Polismyndigheten, som också ska föra ett nytt register över sådana sammanslutningar.

2014 juni 19 JO riktar massiv kritik mot polismyndigheten för deras arbete med vapenlicenser. JO kritiserar i sitt beslut polismyndigheterna både för handläggningstiderna och för licenshanteringen i stort. JO lyfter också fram att myndigheten i Västra Götaland trots upprepad tidigare kritik inte bättrat sig. JO kritiserar också att polismyndigheten inte handlagt ansökningar rörande halvautomatiska kulgevär för målskytte. (B7 vapen främst). Dessa har lagts i en särskild hög och inte handlagts alls. JO menar att det inte är godtagbart att helt prioritera bort vissa typer av ärenden. men detta är inte ett nytt problem. Det har pågått sedan i stort sett 2010. Här är lista på 80 sidor med diarienummer på JO anmälningar om licenser.

2014 augusti 20
P Thorsell får in en artikel om att han vill se ett k-pistförbud i SvD. Det är Otäcka vapen

2014 december 19  Torsbo Handels begär ersättning för de ekonomiska förluster som polisens licenshandläggning orsakat. Och anmäler till justitiekanslern.

2015 januari 2
Lagändringar träder i kraft. Endast auktoriserade förbund tillåts komma i fråga när det gäller sportskytte. Redan från början är IPSC (Dynamiskt skytte) ett auktoriserat förbund av RiksPolisStyrelsen. Dynamiskt skytte med pistol, gevär och hagelgevär är alltså godkännt från polisen för att bedriva sitt skytte med de vapen man använder i förbundet. Där ingår B7 vapen i grenen gevär och hagel. ingen av de begränsningar av k-pist eller B7 vapen Thorsell lobbat för kommer med.

2015 november 18
EU kommissionen presenterar ett förslag på nytt vapendirektiv. I det ingår ett förbud om B7 vapen i hela Europa. i Kommissionen har det funnits en vapengrupp. I den har P Thorsell ingått.

2015 november 20
Anders Ygeman säger till TT att: " Vår grundinställning är att Sverige och Finland ska kunna ha kvar det undantaget för att man ska kunna bedriva jakt på ett bra sätt" det presenteras i Tidningen svensk jakt.

2015 december 18
Thorsell är på möten i GENVAL om skjutvapendirektivet. Mötesanteckningar.

2015 december 28
P Thorsell skapar opinion kring Eus vapendirektiv med debattartikeln Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft

Han får mycket mothugg:

2015 december 31
Thorsell kallar vissa typer av sportskytte  "att leka krig", och menar på att de vapnen är alldeles för kraftfulla för civila i Värnamo Nyheter.

2016 januari 3
I expressen konstateras det att Thorsell kommer neka värnamoklubben även om de skulle vara med i ett auktoriserat förbund. Vilket får ses som lagtrots:

 2016 januari 5
Skyttar över hela landet kritiserar Thorsell i Värnamo tidningen:

2016 januari 12
http://eposten.se/asikter/2016/01/12/polisen-klarar-inte-vapen angående Värnamonyheten.

2016 januari 23
Polisen presenterar ett förslag på en ny FAP och ber om "remisssvar"
FAP är Skriven av P Thorsell Och innehåller en del krav på mängd av aktivitet. Den får kritik för att inte ta hänsyn till att skjutbanor är frusna, och att skyttar inte kan träna 2 gånger i månaden året om i hela landet, och att de kraven är för hårda och kommer leda till att många skyttar inte kommer uppfylla aktivitetskraven.

2016 januari 25
På möte i GENVAL medelar Nils och Thorsell att Kommissionen måste förtydliga B7 kategorin. Kommissionen har sagt att man vill förbjuda B7, Något som Thorsell är för. Men då kommissionen fått kritik för att det är för luddigt försöker man infoga mer tekniska krav.

2016 januari 27 Riksdagens utlåtande om vapendirektivet och mandatet. "Riksdagen ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare."

2016 februari 8
I dokument från förhandlingar i GENVAL skrivna av Nils Hänninger finner vi regeringens ståndspunkt (enligt Hänninger).
Mycket av dokumentet och den svenska ståndpunkten är maskat:


Komplett dokument:
SE föreslår bland annat 6 skotts begränsning för semiautomatiska vapen, samt 5års licenser. när det gäller medicinska tester och mentaltester är hela det svenska ståndpunkten struken med hänsyn till rikets säkerhet. man undrar om det är i linje med vad riksdagen yttrat bara någon vecka innan.
Med på mötet.. Hänninger och Thorsell.

2016 mars 18
Peter Thorsell hänvisar till vapendirektivet i avslagna licensärenden:
Vapendirektivet som han varit med att jobba fram, och som han sitter med som förhandlare i GENVAL använder han samtidigt, fast det inte är beslutat ens, som avslagsmotivering på licenser, samt som argument i domstol.

2016 mars 22
Det uppmärksammans i karlskoga att Thorsell driver en egen linje:

2016 april 1
Som ett dåligt april skämt släpps ett dokument från GENVAL. Där framgår det tydligt att Sveriges förhandlare i ministerrådet driver en annan linje än den överenskomma i Riksdagen.  Svenskarna på mötet i bryssel är Thorsell och Nils Hänninger.

2016 april 08
Som svar på Genval dokumentet skriver sportskytteförbunden och jägarförbundet till Ygeman ett öppet brev.

2016 april 08
Ygeman svarar sportskytte förbundens öppna brev om GENVAL och oron med att det svenska linjen inte är restriktiv mot svensk sportskytte eller jakt:

Artiklar i jakttidningar tar upp det hela:
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/04/ministerns-svar-till-oroliga-vapenagare/
Ygeman svarar i princip att dokumentet från genval inte stämmer. http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/04/ygeman-den-svenska-linjen-i-eus-vapendirektiv-ligger-fast/

2016 april 11
Nästa GENVAL möte. Protokollet tar upp att SE begär rättelse på fotnot 73 i genval dokumentet från första april. I debatterna har Ygeman sagt att dokumentet från Genval inte stämmer då han blev ansatt av Sten Bergheden. Frågan till Ygeman blev då om han begärt rättelse. https://drive.google.com/open?id=0B5oG54wpSaouVVpVZDNqd0JQUXc
Fotnot 73 handlar om att Sverige skulle ha sagt 10 års gräns för licenser. Det är fel. Sverige var för 5 år. Det var tydligen den enda rättelsen då.

2016 april 17
IPSC, dynamiska sportskytteförbundet, träffar Anders Ygeman och berättar om hur skadligt det är för sporten med Thorsells "leka krig" och andra uttalanden, samt VG sjukan. Ygeman sätter sin tilltro till den nya FAP:en (skriven av samma person som sagt "leka krig" etc.


Det borde vid detta laget vara väldigt tydligt för Ygeman att han har en tjänstemanna-aktivist på polismyndigheten.

Jag avslutar detta inlägg med ett citat från en Dn debattartikel.

"Det är i sin fulla ordning om Peter Thorsell i egenskap av privatperson har en politisk ståndpunkt, men det är inte enligt mitt förmenande i sin ordning att statstjänstemannen Peter Thorsell å sitt ämbetes vägnar idkar politisk opinionsbildning. Det finns ett lagstiftande organ i detta land och det är vår riksdag. Polisen skall under inga omständigheter i en demokratisk stat ha lagstiftande makt eller bedriva en egen politisk linje."

Detta skrevs innan det var allmänt känt att även Thorsell ingick i förhandlingarna kring vapendirektivet i EU och att man förhandlade utanför riksdagens mandat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar